Zapraszamy na bezpłatne szczepienia przeciw grypie

Przychodnia Łódź | 10 listopada 2021

Prawo do bezpłatnego szczepienia mają:

 • medycy i osoby zatrudnione w placówkach medycznych,
 • farmaceuci i pracownicy aptek,
 • diagności laboratoryjni,
 • nauczyciele akademiccy i inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub z doktorantami oraz inne osoby zatrudnione w uczelni
 • studenci i doktoranci uczestniczący w zajęciach z udziałem pacjentów,
 • osoby zatrudnione w organach Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej, wykonujące czynności kontrolne lub inspekcyjne,
 • pracownicy pomocy społecznej, w tym zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,
 • pacjenci:
  • zakładu opiekuńczo leczniczego,
  • zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego,
  • hospicjum stacjonarnego lub domowego,
  • oddziału medycyny paliatywnej,
  • osoby przebywające w domu pomocy społecznej
  • -nauczyciele i inne osoby pracujące w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty,
 • funkcjonariusze albo żołnierze: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, ABW, Agencji Wywiadu, CBA, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, ITD, Straży Ochrony Kolei, Straży gminnej, oraz członków ochotniczych straży pożarnych, ratowników górskich i wodnych wykonującej działania ratownicze
 • rzecznicy Praw Pacjenta szpitala psychiatrycznego
 • osoby urodzone nie później niż w 1946 r. (75+)

ZAPISY W REJESTRACJI OSOBIŚCIE LUB TELEFONICZNIE

42 237 13 27